POLITYKA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB PRYWATNYCH – PRZEPISY RODO 28.05.2018 r.

Jako firma Spikedhelmets – Tomisław Paciorek świetle przepisów, jesteśmy administratorem danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z zawieranymi z klientami umowami oraz obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe osób prywatnych uzyskujemy przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży produktów przez sklep internetowy: kokardanarodowa.pl.

Dane osobowe, które pozyskujemy, to: imię i nazwisko, adres zamieszkania (oraz adres wskazany do dostarczenia produktów), numer telefonu, adres poczty e-mail.

Dane osobowe przechowujemy w aplikacji obsługującej pocztę e-mail, aplikacji sklepu internetowego, na dokumentach księgowych m.in. rachunkach (w wersji elektronicznej na zabezpieczonych dyskach twardych i serwerach oraz w wersji papierowej w segregatorach w zamykanych na klucz szafach i zamykanych pomieszczeniach).

Dane osobowe pozyskujemy w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. w przypadku reklamacji produktu)
 2. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, czyli np.
  • wystawiania i przechowywania rachunków oraz dokumentów księgowych
  • udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.
   Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych będziemy przechowywać oraz z nich korzystać:
  • przez czas wykonywania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunku)
  • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych, np. przepisy podatkowe, przepisy związane z prawami konsumentów.
 3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy kupna-sprzedaży
 4. weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny

Dane osobowe przez nas pozyskane przekazujemy:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, czyli: podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne oraz podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową
 • innym administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, czyli podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu nadania i dostarczenia zakupionych produktów), podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki) w celu dokonania zwrotów na rzecz klientów, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Jeśli klienci będą dokonywali opłaty za zakupione produkty za pośrednictwem instytucji płatniczych, np. banków, to firma wchodzi w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji opłata została dokonana. Dane te będziemy przetwarzać tylko w celu sprawdzenia poprawności zapłaty, a w razie konieczności także w celu dokonania zwrotu.

Nie planujemy przekazywania danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Naszym klientom przysługują następujące uprawnienia dotyczące danych osobowych:

 • dostęp do danych, również z informacją o przetwarzanych danych oraz z prośbą o ich kopię
 • sprostowanie (uzupełnienie) danych
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
 • ograniczenie przetwarzania danych

Z ww. uprawnień klienci mogą korzystać na wniosek złożony osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie (na numery telefonów podane jako kontaktowe) oraz drogą mailową na adres sklep@kokardanarodowa.pl. Aby mieć pewność, że klienci są uprawnieni do złożenia takiego wniosku, firma może poprosić o podanie daty zakupu oraz numeru dokumentu zakupu wraz z informacją o adresie dostawy zakupionego produktu.

Klienci mają prawo do wnoszenia skarg do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy prawa.

Powyższa polityka dotycząca danych osobowych jest zgodna z przepisami o RODO, które wchodzą w życie od 25 maja 2018 r.